Aktualności
Kompleksowe Usługi Księgowe i Podatkowe

Data dodania: 2021-11-05
POLSKI ŁAD – zmiany podatkowe wg stanu wiedzy na dzień 2 11 2021 r.

POLSKI ŁAD – zmiany podatkowe wg stanu wiedzy na dzień 2 11 2021 r.

W dniu 29 października 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i w Senacie nad podatkową częścią Polskiego ładu. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Nowe rozwiązania podatkowe zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany podatkowe w zakresie PIT oraz składki zdrowotnej.

1.Nowa kwota wolna od podatku – podwyższenie do 30 000 zł. kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się według skali podatkowej .

2.Podwyższenie progu podatkowego – do 120 000 zł. Progu rozpoczynającego przedział dochodów, do których ma zastosowanie stawka podatku 32 %.

3.Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczalna od podatku dochodowego ( tj. 7,75 % podstawy jej wymiaru podlega odliczeniu od podatku natomiast pozostałe 1,25 % składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej ).

Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku spowoduje realny wzrost wysokości podatku o 7,75 %.

 

4.Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – działalność gospodarcza.

a.dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych ( progresywnie ) – 9%  dochodu osiągniętego w ramach działalności gospodarczej. Dochód = Przychód – Koszty.

b. dla przedsiębiorców rozliczających się  podatkiem liniowym – 4,9 % faktycznego dochodu.

c.dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem – wysokość składki będzie uzależniona od osiągniętych przychodów oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, tj :

 • przychód do 60 000 zł – miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 % przeciętnego wynagrodzenia
 • przychód do 300 000 zł – miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 100 % przeciętnego wynagrodzenia
 • przychód powyżej 300 000 zł – miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 180 % przeciętnego wynagrodzenia .

d.dla przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową – wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9 % liczonej od minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga ! Składka minimalna: gdy w danym miesiącu podstawa wymiaru składki jest niższa od minimalnego wynagrodzenia lub przedsiębiorca osiągnie stratę, podstawą naliczenia składki będzie minimalne wynagrodzenie za dany rok podatkowy (270 zł miesięcznie w 2022 r.).

Zmienią się również terminy dotyczące obowiązku zapłaty składki zdrowotnej.

Polski Ład wprowadza pojęcie „roku składkowego” w odniesieniu do przedsiębiorców.

 Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana jest od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

UWAGA !

 • Wprowadzenie rocznego rozliczenia różnicy między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy.

•     Zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące  

       roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na

       ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy – na wniosek złożony

       elektronicznie w terminie do końca maja po zakończeniu roku podatkowego.

 

5.Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej .

Ulga ma dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, osiągających roczne dochody ( przychody – koszty uzyskania przychodów ) w przedziale od 68 412 do 133 692 zł .

Ulga nie będzie dotyczyła przedsiębiorców rozliczających się liniowo, ryczałtowo bądź w formie karty podatkowej ani osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, umowie zlecenia, kontrakcie menadżerskim, członków rad nadzorczych czy członków zarządu wynagradzanych z tytułu samego powołania do organu.

 

6.Członkowie zarządu – zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (Członkowie Zarządu, Prokurenci) pobierający wynagrodzenie z tytułu powołania będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru składki.

•    Brak możliwości odliczenia części składki od podatku.

 

7.Ryczałt samochodowy i wykup auta z leasingu do majątku prywatnego.

Nowy Ład prowadza zmiany w zasadach określających wysokość tzw. ryczałtu samochodowego - czyli przychodu uzyskiwanego w związku z otrzymaniem od pracodawcy nieodpłatnego świadczenia w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

 

Pracownicy :

•  do 31 grudnia 2021 r -  wartość ryczałtu zależy m.in. od pojemności silnika udostępnianego auta.

• od 1 stycznia 2022 r. zaktualizowana regulacja będzie odnosiła się nie do pojemności skokowej, lecz do mocy silnika liczonej w kilowatach tj. :

- dla samochodów: a) elektrycznych i z napędem wodorowym; b) o mocy nieprzekraczającej 60 kW (czyli ok. 80 KM) - wartość ryczałtu samochodowego wyniesie 250 zł,

-  dla pozostałych samochodów miesięczny ryczałt wzrośnie do 400 zł.

 

Przedsiębiorcy :

 • Od 1 stycznia 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat.

 

8.„ Szara strefa „ – przeciwdziałanie dotyczące nielegalnego zatrudnienia pracownika – nowe instrumenty.

 • do przychodów z działalności gospodarczej pracodawcy zaliczane będą:

- wartość pracy osoby nielegalnie zatrudnionej (w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia (lub nieujawniona część przychodu).

 − wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca ich nie ujawnił właściwym organom nie będą jednocześnie stanowić przychodu pracownika

 Brak odpowiedzialności pracownika, który otrzymuje całość lub część wynagrodzenia poza listą płac – pracownik nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały wyłącznie pracodawcę.

 • Wyłączenia kosztów :

− brak możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy wynagrodzenia wypłaconego z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego poza listą płac.

 − brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane ze środków płatnika składek.

 • Finansowanie zaległych składek :

− Składki społeczne należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego poza listą płac będą w całości finansowane przez pracodawcę.

− Składki zdrowotne należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego poza listą płac będą w całości finansowane przez pracodawcę.

 

9.Zmiany w przepisach o amortyzacji podatkowej.

Zmiany polegają na poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności , których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności .

Od 1 stycznia 2023 podlegać będzie wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych oraz wyłączeniu możliwości opodatkowania tzw. najmu prywatnego na zasadach ogólnych na rzecz opodatkowania ryczałtem.

 

10.Przykładowe ulgi i zwolnienia

 • składki na rzecz związków zawodowych
 • ulga dla osób niepobierających emerytury

Wprowadzono tzw. PIT 0 dla seniorów tj. zwolnienie z podatku dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się być aktywne zawodowo – do 85 528 zł przychodów rocznie.

 •  ulga na powrót.

 

11.Limit płatności gotówkowych w Polskim Ładzie.

Transakcje gotówkowe w Polskim Ładzie będą mniej korzystne dla przedsiębiorców. Stanie się to za sprawą obniżenia limitu płatności gotówką z 15 tys. zł do 8 tys. zł. To oznacza, że każda transakcja powyżej tej kwoty będzie się musiała odbyć za pośrednictwem przelewu bankowego. Na tych, co się nie dostosują do nowych regulacji, czekają sankcje. Podstawę prawną do tego stanowi rt. 22p ust. 1 pkt ustawy o PIT i art. 15d ust 1 pkt ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem prawa przekroczenie limitu płatności gotówką przez firmę sprawia, że przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatku do kosztów dodatkowych.

Przepis wejdzie w życie  od 1 stycznia 2022 .

 

     12.   Inne zmiany

 • wspólne rozliczenie małżeńskie
 • ulga dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci

Wprowadzono tzw. PIT 0 dla rodzin wielodzietnych  tj. zwolnienie z podatku  – do 85 528 zł przychodów rocznie.

 • ulga dla samotnego rodzica.

 

13.Personel medyczny ( w tym między innymi : lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci ).

 

Obecnie w zależności od tego, czy lekarz prowadzący własną praktykę zatrudnia inne osoby, czy działa w pojedynkę, płaci inną stawkę. W pierwszym przypadku opłaca 15-proc. stawkę, w drugim jego działalność jest uważana za wolny zawód wykonywany osobiście, co oznacza stawkę podatku 17 proc.

Polski Ład zniósł  tę różnicę, ponieważ zawód lekarza ma zostać wyłączony z listy wolnych zawodów w rozumieniu ustawy o ryczałcie i objęty ma być jedną, 14-proc. stawką

Koszty dla lekarzy prowadzących własną działalność wzrosną, choćby przez wyższą składkę zdrowotną. W przypadku ryczałtów miesięczna stawka wyniesie 9 proc. i nie będzie można już odliczyć jej od podatku.

 

Uwaga ! wg Nowego Ładu :

Medycy, którzy prowadzą indywidualne praktyki i adresują swoje usługi bezpośrednio do pacjentów ( nie zawierają kontraktów z przychodnią lub z e szpitalem ) jeżeli obecnie rozliczają się kartą podatkową będą mogli nadal stosować tą formę opodatkowania.

Medycy, którzy w roku 2021 rozliczali podatek w innej formie, ale chcieliby przejść na kartę podatkową, nie będą mogli tego zrobić.

Medycy pracujący na kontraktach i rozliczający się kartą podatkową będą musieli wybrać inną formę opodatkowania na 2022 r.

 

14. Niższe stawki ryczałtu dla niektórych branży

Ustawa Polski Ład spowoduje obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

 • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne– w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17 proc.do 14 proc.,
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT– w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 15 proc. do 12 proc.,
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 proc.do 14 proc.


« Wróćkontakt
Skontaktuj się z nami

tel. 61 663 07 30
tel. 61 663 07 30
e-mail: biuro@pareto.com.pl
Dane adresowe

PARETO Biuro Rachunkowo-Konsultingowe
ul. Piękna 5/5
60-591 Poznań
Pareto Biuro Rachunkowe Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe. przejdź do formularza