Aktualności
Kompleksowe Usługi Księgowe i Podatkowe

Data dodania: 09.29.2020
Nowa struktura pliku JPK V7

Szanowni Klienci ,
Z dniem  1 października 2020 roku został wprowadzonypo stronie Podatników nowy obowiązek raportowania do urzędów skarbowych faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Jest to nowa struktura Pliku JPK V7.

Nowa struktura pliku JPK V7 -  to zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży danego podatnika zawierający w szczególności : wartości, kwoty i stawki podatku VAT, oraz dane poszczególnych kontrahentów. Plik został podzielony  na dwie struktury :
  • część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.
Plik JPK V7 zastępuje obowiązek wysyłki deklaracji VAT i pliku JPK VAT. 

Plik JPK V7 będzie obowiązywał w dwóch wariantach, zależnych od zadeklarowanej przez podatnika formy rozliczeń podatku VAT na formularzu VAT-R. 
W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązywać będzie plik JPK V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składać będą plik JPK V7K. Terminy ich wysyłki będą takie jak dotychczas .

Pierwszy plik JPK_7 w nowej formie będzie obowiązkowy do złożenia rozliczenia za miesiąc październik 2020 r. Termin na złożenie pliku mija 25 dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni.


 

Co to oznacza dla Podatnika ?

Zgodnie z nowymi przepisami, istnieje  obowiązek dodatkowego  oznaczania w nowej strukturze JPK V7 określonych towarów i usług. 

! Przypominamy, iż z dniem 1 lipca 2020  została wprowadzona nowa matryca stawek VAT zgodnie z którą w celu klasyfikacji towarów/usług należy stosować :
  • Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług 2015 - w przypadku usług 

Obowiązek, o którym wyżej  będzie wymagał skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów, wyłącznie po stronie sprzedawców, tak by poprawnie oznaczyć je w pliku JPK V7. W wydanej przez MF broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:

Tabela 1. KODY GTU.
KOD
GRUPA TOWARÓW I USŁUG (GTU)
GTU_01
Napoje alkoholowe – alkohol etyplowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
GTU_02
Benzyny silikonowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen kalatog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5Aa ustawy);
GTU_03
Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85;
GTU_04
Wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych;
GTU_05
Odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy;
GTU_06
Urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz, 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy;
GTU_07
Pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10;
GTU_08
Metale szlachetne i nieszlachetne;
GTU_09
Lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego;
GTU_10
Budynki, budowle, grunty;
GTU_11
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
GTU_12
Usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe; 
GTU_13
Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.


 

 
Oznaczenia GTU będą pojawiały się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK V7, dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU. Technicznie oznaczenie kodu GTU polega na wskazaniu liczby “1” przy danym GTU w JPK V7. W przypadku, gdy faktura dokumentuje sprzedaż innego towaru lub usługi, nieobjętej obowiązkiem oznaczania GTU, nie wprowadza się żadnych oznaczeń - pola pozostają puste. 

! Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.

Oprócz konieczności stosowania oznaczeń GTU wobec faktur sprzedaży, ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Wobec takich transakcji stosuje się poszczególne oznaczenia:


 

Tabela 2. SYMBOLE PROCEDURY.
KOD
RODZAJ TRANSAKCJI
TRANSAKCJE SPRZEDAŻOWE
SW
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, o której mowa w ramach art. 23 ustawy;
EE
Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy;
TP
Powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy;
TT_WNT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy;
TT_D
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o które mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy;
MR_T
Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
MR_UZ
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;
I_42
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42;
I_63
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63;
B_SPV
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy;
B_SPV_DOSTAWA
Dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art.8a ust. 4 ustawy;
B_SPV_PROWIZJA
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art.8b st.2 ustawy;
MPP
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności;
TRANSAKCJE ZAKUPOWE
IMP
Import towarów, w tym rozliczany zgodnie z art. 33a ust o VAT;
MPP
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. 

! W związku z powyższym, proszę pamiętać, aby każda faktura SPRZEDAŻY, począwszy od dnia 1 października 2020 roku była POPRAWNIE opisana - w innym przypadku nie zostanie zaksięgowana zgodnie z nowymi wymogami.

 Za złożenie pliku JPK V7 nie zgodnie z nowymi przepisami , organy skarbowe mają uprawnienia do nakładania na Podatników kar pieniężnych.

 « Wróćkontakt
Skontaktuj się z nami

tel. 61 663 07 30
tel. 61 663 07 30
e-mail: biuro@pareto.com.pl
Dane adresowe

PARETO Biuro Rachunkowo-Konsultingowe
ul. Piękna 5/5
60-591 Poznań
Pareto Biuro Rachunkowe Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe. przejdź do formularza